با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت و امکان ارائه خدمات بهتر و وسیع تر بر آن شدیم تا با صرف وقت و هزینه ی کم تر محصولات مورد نیاز در حوزه تجهیزات هوشمند سازی و محصولات کنترلی را در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

 

درباره ما

شركت پوياي آذرستان در سال 1391 با هدف ارائه كنترل هوشمند ساختمان در تهران تأسيس گرديد. مؤسسان شركت با تحليل دقيق نيازمندي هاي بازار و توان رقابتي رقبا و شناسايي بازارهاي مناسب، اقدام به ارائه خدمات به ساختمان هاي اداري – تجاري – هتلي و مسكوني نمودند، بطوريكه در حال حاضر به عنوان يك شركت پيشرو در بازار ساختمان هاي هوشمند شناخته مي شود.
انتخاب پروتكل KNX وBACnet يكي از به روز ترين و كارامد ترين پروتكل هاي سيستم هوشمند ساختمان مي باشد و انتخاب برند های schnider ، ABB ،INTERRA ،Blumotix ، Berker، … , Jungكه از خوشنام ترين شركت هاي صنعت برق دنيا و از بنيان گذاران پروتكل مي باشد و همچنين تمركز و تخصص مؤسسين به ارائه خدمات سطح بين المللي، خيلي سريع باعث شهرت شركت آذرستان گرديد.

همچنين نياز به ارائه خدمات كنترل هوشمند ساختمان در كليه سطوح و علاقمندي مشتريان باعث گرديد كه اين شركت با كمپاني هایی که بر مبناي پروتكل LON و BACnet تجهيزات BMS توليد مي نمايد، وارد همكاري شده كه نتايج اين همكاري بسيار شاخص و ارزنده بوده است.

سبد محصولات كنترلي Vidahr شامل برندهاي G&M ،WHD ،Dynicon ، Siemens ،Steinel ،ABB ، DEOS،Controlli ، SEZ ،Elko ،Zennio ،Control Tronic ،TCI ،Niessen مي باشد.

//vidahr.ir/wp-content/uploads/2020/01/about-us.jpg

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪسی

خدمات مهندسی فروش

 • ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری-ﺗﺠﺎری-ﻫﺘﻞ (BMS)
 • ﻓﺮوشﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻫﺎیﻣﺴﻜﻮنی( Home Automation)
 • فروش تجهیزات کانونشنال
  • بررسی نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان
  • بازدید از ساختمان
  • تهیه جداول طراحی، سیم کشی و لیست I/O جهت سیستم کنترل هوشمند ساختمان، مشاعات و موتورخانه و ارسال جهت تایید کارفرما
  • ارائه نقشه های جانمایی تجهیزات
  • نهایی کردن لیست تجهیزات کنترلی پس از تایید کارفرما جهت سفارش
  • کنترل گزارشات فنی کارگاهی
  • آموزش کاربر و نیروهای مسئول نگهداری پروژه
  • ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪول ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟی
  • ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪول ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﻨﺪی و ﺳﺮﺧﻂﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل
  • راه اﻧﺪازي ﻧﻬﺎیی ﭘﺮوژه

خدمات فنی

 • ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮیسی
  • برنامه ریزی سیستم کنترل هوشمند ساختمان با نرم افزارهای
   • ETS5
   • FupXL
   • نرم افزار گرافیکی OPENView جهت کنترل و مانیتورینگ سیستم از طریق شبکه داخلی ساختمان
   • نرم افزار گرافیکی OPENweb جهت کنترل و مانیتورینگ سیستم از طریق اینترنت
 • بخش نظارت
  • توجیه فنی پرسنل پیمانکار برق و کارفرما جهت اجرای کابل کشی و لوله گذاری
  • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﺑﻞ کشی و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری
  • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻟﻴﺒﻞ گذاری ﺳﺮﺧﻂ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮلی درﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه
  • ﻧﻈﺎرت فنی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل
  • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ و ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﻨﺪی ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ
  • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺼﺐ ﻣﺎژولﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮلی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺣﻀﻮر و ﺗﺮدد، کنترلرهای دما، فشارو...
  • ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرﮔﺎهی (هفتگی و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ)

خدمات پس از فروش

 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ده ﻫﺎ ﭘﺮوژه BMS و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺧﺎنگی در اﻳﺮان و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﻴﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر، اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﺑﺎﻻی ﻓﻨﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﻴﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری را ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻴﻢ و ﻣﻮردی در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 • اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺼﻮرت ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎی دوره ای و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺴﺘﺪل از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارائه می شود و توان تعمیر و احیای سیستمهای در حال استفاده را دارا می باشد.
بستن
مقایسه
preloader